Bjarne inn i velstyret

Bjarne Thorsen ble på årsmøtet valgt inn som nytt medlem av i styret i Sandøy vel. Steinar Nielsen ble gjenvalgt som styreleder og Rolf Andreas Schøning, Sylvi Ramseng Solli, Hildegunn Edløy Holsvoll, Ragnvald S. Zwilgmeyer, Christophe Pinck og Heidi Moana Rueness fortsetter i styret.

Veronica Pajaro og Nina Noem Hansen ble valgt inn som varamedlemmer. Eyvind Hermansen og Linn Zwilgmeyer fortsetter som varamedlemmer.

Jan Helstrand og Steinar Lund ble takket av som tillitsvalgte i Sandøy Vel og fikk blomster og ros for sitt arbeid for vellet. Steinar ble hyllet med stående applaus for sin mangeårige innsats som leder for brannlaget på Sandøya og for sitt arbeid som ansvarlig for Kjennhaug.

Det var ikke kommet inn noen saker til behandling på årsmøtet ut over de faste postene, årsberetning, regnskap og valg. Det ble informert om planer for oppussing av Kjennhaug og årsmøtet ga styret fullmakt til å arbeide videre med bedring av akustikken, fornyelse av det audiovisuelle utstyret og fornying av kjøkkenet blant annet. Det ble også orientert om arbeidet med Sandøyas nye nettside.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var avsluttet ble det satt av god tid til å snakke om løst og fast som medlemmene var opptatt av. Rundt 40 medlemmer deltok på årsmøtet.

Steinar Lund.JPG

Steinar Lund ble hyllet for sin mangeårige innsats som leder for det frivillige brannlaget på Sandøya. Her i sving under brannøvelsen på Sandøya sommeren 2018.

 

Årsberetning for SANDØY VEL 2018/2019

Beretningsperiode: 12. april 2018 – 4. april 2019

Leder:                         Steinar Nielsen

Sekretær:                   Sylvi Ramseng Solli

Kasserer:                    Rolf Andreas Schøning

Styremedlemmer:    Heidi Rueness

                                     Jan Helstrand

                                     Ragnvald S. Zwilgmeyer

                                     Hildegunn Edløy Holstvoll

                                     Christophe Pinck

Varamedlemmer:      Linn Zwilgmeyer

                                      Eyvind Hermansen

                                      Steinar Lund

                                      Bjarne Thorsen

Møter

Styret har i perioden hatt 9 ordinære styremøter

Medlemmer

Vellet hadde pr. 31.12.18 265 betalende medlemmer. 84 av disse er enkeltmedlemmer og 181 er familiemedlemmer. Kontingentinntektene er økt fra 70 800 kr. i 2017 til 83 700 kr. i 2018. Økningen skyldes at flere har gått over til familiemedlemskap, medlemstallet er økt med 29 i forhold til i fjor.

Økonomi

Økonomien i vellet er relativt god. Overskuddet i 2018 var på 203 000 kr. I tillegg foretok vi en ekstraordinær nedbetaling på lån med 100 000 kr. Ved årsskiftet hadde vi et bankinnskudd på 189 000 kr. Restgjeld på lånet i Sparebanken Sør var ved årsskiftet på 215 500 kr. Etter planen er lånet nedbetalt om 4 år.

Brøyting/strøing/veivedlikehold

Torbjørn Stensveen er ny traktoransvarlig og har nå hovedansvar for brøyting og veivedlikehold. Vi har hatt og vil fortsatt ha en dialog med kommunen om behov for høvling av veiene og fjerning av asfaltrester enkelte steder. Dialogen om dette skal tas opp igjen denne våren. Flere områder på øya har problemer med oversvømmelser og det er nødvendig å finne gode løsninger på drenering. Vinteren hadde noen korte perioder hvor det kom mye snø over flere dager. Det førte til noen hektiske perioder for brøytemannskapene. Bortsett fra noen korte perioder med driftsstans på traktoren, og et visst behov for å innfase nye rutiner, har brøytingen etter styrets oppfatning vært meget tilfredsstillende. Oppbevaring av strøsand i garasjen har også gitt mulighet til en langt bedre strøtjeneste enn tidligere hvor vi har slitt med frossen sand.

Faste arrangementer

Dugnad på Kjennhaug ble gjennomført 5. mai. Det var godt oppmøte og det ble ryddet og rengjort til 17. mai. Spyleslange ble etterlyst, og vi har i ettertid montert kran til utevann og skaffet spyleslange som også kan koples til høytrykkspyler ved behov.

17. maitoget gikk fra Klåholmen til Midtgaards jorde og Kjennhaug.

Sommerbasaren ble avholdt 26. juli. Det var godt oppmøte. Vellet prøvde i tillegg til VIPPS ut et system med salg av klippekort med 10 klipp av en verdi på 10 kroner. Prisene ble rundet av slik at man kunne bruke klippekort og minimere behov for veksling ved salgsbodene. Erfaringene var gode. Overskuddet på sommerbasaren var på 73 700 kr.

Skalldyrfest/hummerfest var 27. oktober.

Det ble ikke arrangert julebord på Sandøya i 2018. Noen har sagt at de savner julebordet og det ble gjort et forsøk på å stable en komité på bena, men det gikk ikke. I 2019 har vi allerede satt av en dato til julebordet, 14. desember.

Suppefest ble arrangert 16. mars. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sandøy vel og Sandøykoret.  Overskuddet ble delt likt mellom de to arrangørene.

Brann- og redningsberedskap

11. juni var det en stor brannøvelse på Sandøya i regi av Østre Agder brannvesen. Mannskaper fra Tvedestrand og fra Austre Moland var med på øvelsen i tillegg til vårt eget frivillige brannlag. Brannkjøretøy fra fastlandet ble fraktet over til øya på lekter, og det ble simulert brann på båtbyggeriet og røykdykker- og redningsoppdrag på Kjennhaug. Østre Agder brannvesen var veldig fornøyd med brannlagets innsats. Brannlaget har lenge ønsket seg et eget beredskapskjøretøy som er lettere å og hurtigere enn traktoren.  Sandøy vel satte i gang kronerulling til ATV til brannlaget og målet på 100 000 kroner ble nådd i løpet av en uke. ATV er innkjøpt. Det er meningen at ATV-en i tillegg til å være utrykningskjøretøy ved brann, skal kunne brukes i forbindelse med andre redningsoppdrag og syketransport. Kronerullingen ga et overskudd på  30 000 kr. Overskuddet er øremerket beredskapsutstyr.  Det frivillige brannkorpset trenger mer utstyr – så alle bidrag kommer godt med.

Etter at Steinar Lund pensjonerte seg i rollen som ansvarlig for branndepotet på Sandøya denne sommeren, har Sandøy vel arbeidet aktivt for å få på plass en ny depotansvarlig. I februar 2019 besluttet Østre Agder brannvesen å engasjere Espen Solli som depotansvarlig.  Som tidligere brannmann ved Oslo brann- og redningsetat, har Espen høy faglig kompetanse og han vil være en motivert og dedikert leder for det frivillige brannlaget på Sandøya.

Gjestebrygger på Sandøya

Sandøy vel har videreført arbeidet med å få etablert gjestebrygger på Sandøya. Tvedestrand kommune besluttet i 2018 å bevilge penger til en ny gjestebrygge på Hauketangen. Status pr. april 2019 er at kommunen jobber med planene og håper å få bygget brygga før sommeren.

Sandøy vel arbeider for å etablere flere gjestebrygger på øya.

 

Fiberkabel på Sandøya

Arbeidet med å legge fiberkabel på Sandøya og installere fibernett hos alle som ønsker det, er nå fullført. Sandøy vel har også installert fibernett på Kjennhaug. Det vil gi oss mulighet til å streame musikk, film og annet innhold fra Internett.

 

Raet nasjonalpark

Sandøy vel har deltatt på møter med Raet nasjonalpark. Sandøya er ikke en del av nasjonalparken, men skjærene utenfor øya inngår i nasjonalparken. Hagefjordbrygga og Sandøya regnes som deler av innfallsporten til nasjonalparken.  Sandøy vel har laget et innspillsnotat til Raet der vi tar opp spørsmål om rutebåtnettet, gjestebrygger, behov for toalettanlegg og renovasjon. Turistrettet næring er også et dialogpunkt.

 

Arbeid med tilflytting til øya

Sandøy vel ønsker å bidra til å videreutvikle Sandøya som helårssamfunn. Det er viktig for næring og infrastruktur – og ikke minst for opprettholdelse av barnehage og skole. Sandøya ønsker en dialog med kommunen om hvilke tiltak man kan iverksette for å stimulere utvikling av nye tomteområder for boligbygging med tilhørende båtplasser og biloppstillingsplasser/garasjer på Borøya.

Sandøy vel bidro til et stort presseoppslag i Tvedestrandsposten om stor tilflytting til Sandøya. I løpet av et drøyt år har 25 personer flyttet til øya, 12 voksne og 13 barn, flere av dem er voksne barn av familier som var en del av «tilflyttingsbølgen» på 70- og 80-tallet.

 

Kjennhaug

Heidi Moana Rueness har overtatt som hovedansvarlig for Kjennhaug. Leie av lokalet skal gå gjennom henne. Øyvind Rasmussen er «frivillig vaktmester» for Kjennhaug.

Styret har foreslått å foreta flere oppgraderinger på Kjennhaug. Det dreier seg om å bedre akustikken i hovedsalen, fornye lyd og bilde-utstyr, fornye kjøkkenet og innrede gangen/barområdet slik at det også kan benyttes som eget møtelokale uten at man behøver å varme opp hovedsalen. Det vises til egen sak på årsmøtet.

 

Ny nettside

Sandøya har fått ny nettside. Årsaken til utskiftingen er at den gamle var basert på en teknisk løsning som er gått ut på dato. Den nye nettsiden har «responsiv design» - det betyr at den tilpasser seg formatet på den plattformen den leses på, for eksempel mobiltelefon. Det vises til egen sak på årsmøtet.

 

Sandøya 26.03.2019

Styret

 

Leder Sandøy Vel