Innkalling til årsmøte og saksliste med regnskap i Hagefjorden Idrettslag (oppdatert).

Styret innkaller herved til årsmøte i Hagefjorden Idrettslag.

Årsmøtet avholdes torsdag 28. februar kl 19:00 på skolen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar til tom_viken@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Ellen har fjorårsregnskap til godkjenning.

Det er ønsket å finne 1 nytt styremedlem.Men alle som vil gjøre en innsats er velkommen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Sakliste for årsmøte i Hagefjorden Idrettslag
Styret viser til innkalling til årsmøte av 18. febl.
Årsmøtet avholdes den 28. feb kl 19:00 på skolen.

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (vedlagt)
Sak 10: Behandle forslag og saker 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent 
Sak 12: Fastsette egenandeler
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Nestleder
15.3 Øvrige styremedlemmer
15.5 Revisorer
15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen
Sak 16: Gjennomgå nye krav til medlemsregistrering og bruk av Idrettsforbundets IT løsning.
Sak 17: Gjennomgå årets aktiviteter
Sak 18: Fastsette dugnad på fotballbanen

Tom Viken

Tom Viken