Sandøy Vels lover

Vedtekter

1. Sandøy vels formål er å virke for samarbeid blant foreningens medlemmer til fremme av felles stedlige interesser.

2. Som medlem av Sandøy vel kan opptas fastboende og deres familie, samt øyas feriegjester med egen fritidsbolig og deres familie.

3. Vellet kan ikke tilsluttes noe politisk parti og kan ikke avgi partipolitiske uttalelser.

4. Styret består av 8 medlemmer som velges av årsmøtet. Årsmøtet velger i tillegg 4 varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer bør være fastboende, og styret bør så langt det er praktisk mulig ha en sammensetning med like mange kvinner og menn og en sammensetning som er mest mulig i overensstemmelse med befolkningens geografiske fordeling på øya. Hver år velges halvparten av styremedlemmene og to av varamedlemmene for to år. De fire andre styremedlemmene og to av varamedlemmene har enten vært valgt for to år året før, eller de velges for et år på årsmøtet. Årsmøtet velger vellets og styrets leder blant de valgte styremedlemmene. Lederen velges for ett år av gangen. Dersom lederen er valgt som styremedlem for to år og bare sitter som leder i et av dem, trer han/hun inn som ordinært styremedlem det andre året. Styret velger selv en kasserer. Andre faste verv blant styremedlemmene opprettes i styret etter styrets behov. Årsmøtet velger revisor for ett år av gangen og en valgkomité på tre medlemmer for ett år av gangen. Dersom vellet skal være representert i andre styrer eller organer for å ivareta vellets interesser, kan representantene utpekes av styret.

5. Det pålegges styret etter beste evne å fremme vellets formål. Det føres møtebok over forhandlingene, samt regnskapsbok og medlemsfortegnelse. Alle skrivelser til og fra vellet oppbevares, om nødvendig i kopi. Styret innkaller ved oppslag til årsmøte og vanlig medlemsmøte. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt til styret senest 8 dager før årsmøtet og 5 dager før vanlig medlemsmøte. Foreligger det saker som har vesentlig betydning for samtlige medlemmer, for eksempel forandringer eller tillegg til lovene eller andre spesielle saker, avgjøres disse på ekstraordinært årsmøte som avholdes i juli måned.

6. Styremøte innkalles av leder eller et annet styremedlem i dennes fravær, så ofte det anses nødvendig, dog minst 4 ganger årlig ( kvartalsvis). Gyldig beslutning kan kun fattes når minst 5 ( fem) styremedlemmer er tilstede og er enige i beslutningen. Ved forfall skal varamedlem innkalles.

7. Medlemsmøtene behandler foreliggende saker etter en dagsorden som er kunngjort på forhånd. Medlemsmøtene kunngjøres med 8 dagers varsel. Medlemmene plikter å bistå styret med å fremme vellets formål. Den øverste myndighet i alle saker er årsmøtet, som avholdes i løpet av mars- april. Årsmøtet kunngjøres med 14 dagers varsel. På årsmøtet fremlegger styret årsberetning, revidert regnskap og medlemsfortegnelse. Styret har ikke stemmerett når årsberetning og regnskap skal godkjennes. Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig eller når minst 10 medlemmer forlanger det skriftlig. Et møte behandler de saker som er innsendt til styret på forhånd. Alle møter ledes av lederen eller en valgt dirigent. Sakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er forslaget falt. Unntatt herfra er forslag til forandring av eller tillegg til lovene som må vedtas med 2/3 - to tredjedels- flertall blant de fremmøtte, for å være gyldig. Hvis et slikt forslag er fattet med 2/3 flertall, skal saken bringes inn for et ekstraordinært årsmøte for endelig godkjennelse med 2/3 flertall.

8. Vellets oppløsning kan skje på årsmøtet som er kunngjort på vanlig måte. Oppløsning er gyldig når to tredeler av de fremmøtte stemmer for den og beslutningen blir stadfestet på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Mulige midler disponeres av dette årsmøtet til beste for Sandøya.

(Revidert 26.07-02 etter ekstraordinært årsmøte)